Apr 25, 2017

White Barn, Stockertown, Pennsylvania